W naszej ofercie znajdą Państwo także komputery i sieci komputerowe. Możliwość zakupu sprzętu
oraz świadczenie przez naszą usług serwisowych sprzętu i oprogramowania umożliwi Państwu
skorzystanie z kompleksowej obsługi. Serwis sprawuje opiekę nad sprzętem i sieciami
komputerowymi starając się zapobiegać awariom i związanymi z nimi przestojom w pracy firm.
Wydatki poświęcone na informatykę w przypadku posiadania umowy serwisowej są
nieporównywalnie małe w porównaniu z kosztami spowodowanymi awarią sprzętu i uszkodzeniem
danych. Posiadanie zewnętrznego wyszkolonego serwisu jest to bardzo korzystnym rozwiązaniem
dla średnich i dużych firm, generujących duży przepływ towaru.